Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Ontslag op staande voet

Wanneer is een ontslag op staande voet mogelijk?

Een ontslag op staande voet is in arbeidsrechtelijke zin het zwaarste middel dat een werkgever kan inzetten om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Werkgevers dienen dan ook uitermate terughoudend te zijn om hiertoe over te gaan. Een ontslag op staande voet mag alleen worden gegeven indien een werkgever geen andere uitweg meer ziet en er sprake is van een dermate ernstige gedraging dat de arbeidsovereenkomst meteen zou moeten eindigen. Mocht er van een dergelijke situatie sprake zijn dan moet een werkgever er goed op letten dat het ontslag op staande voet zo snel mogelijk wordt gegeven (onverwijld) en de reden van het ontslag op staande voet goed wordt medegedeeld. Bovendien dient er hoor-/wederhoor toegepast te worden voorafgaand aan het ontslag op staande voet. Dit zodat de werkgever het verweer van de werknemer kan laten meewegen in zijn/haar beslissing.

Een ontslag op staande voet kan overigens mondeling worden gegeven (hoewel het nuttig is om dit wel schriftelijk te bevestigen in verband met de bewijspositie).

Het gevolg van een ontslag op staande voet is dat het dienstverband (en dus ook de loondoorbetalingsverplichting) meteen stopt. Of een ontslag op staande voet terecht is gegeven zal pas achteraf door de rechter kunnen worden beoordeeld. Blijkt het ontslag op staande voet niet terecht te zijn gegeven, dan is de arbeidsovereenkomst in stand gebleven en zal de werkgever het (achterstallige) salaris moeten (door)betalen. Ook zal de rechter in de regel op straffe van een dwangsom de werkgever opdragen om de (onterecht ontslagen) werknemer weer tewerk te stellen.

Voor een werknemer is het van belang om zo vlot mogelijk te protesteren tegen het ontslag op staande voet (vernietigbaarheid inroepen) en aan te geven dat hij/zij bereid en beschikbaar is om op eerste afroep de werkzaamheden te hervatten. Geeft de werkgever geen gehoor dan dit verzoek, dan zal de werknemer naar de rechter moeten en loondoorbetaling/wedertewerkstelling moeten vorderen.

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan verstrekkende (kostbare) gevolgen voor de werkgever met zich meebrengen. Een werkgever dient zich dan ook goed te laten voorlichten over de risico’s en vooraf goed in te laten schatten in hoeverre een eventueel ontslag op staande voet stand zal houden.

Een werknemer doet er goed aan om vlot te protesteren en als dat nergens toe leidt, niet te lang te wachten om in rechte wedertewerkstelling/loondoorbetaling te vorderen. Indien het evident is dat een ontslag op staande voet terecht is gegeven, dan lijkt dat wellicht weinig nuttig om te protesteren, maar vanwege de strenge formele vereisten kan ook bij een geldige reden een ontslag op staande voet soms niet geldig zijn.

Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet