Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

altijd op de hoogte

 

 

Ontslagprocedure

Hoe kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd?
Hoe werkt ontslag?

Nederland kent een zogeheten duaal ontslagstelsel. Een werkgever kan daarom kiezen voor een ontslagprocedure via het UWV-WERKbedrijf of een ontslagprocedure via de bevoegde kantonrechter. (Deze keuze verdwijnt per 1 juli 2015). Behalve dat er een andere instantie oordeelt over het ontslag zijn de procedures ook op veel andere onderdelen verschillend:

Procedure via UWV-WERKbedrijf:

• Regelgeving uit het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen en de daarop gebaseerde Beleidsregels is van toepassing;
• De procedure wordt gestart door een gemotiveerde aanvraag van de werkgever waarin hij toestemming vraagt om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen
• De werknemer wordt vervolgens door UWV-WERKbedrijf uitgenodigd om schriftelijk zijn/haar verweer kenbaar te maken;
• Zo nodig kan het UWV-WERKbedrijf in een tweede schriftelijke ronde partijen de gelegenheid bieden om hun standpunten verder toe te lichten.
• Hoewel een mondelinge behandeling niet is uitgesloten, zal deze procedure in de regel geheel schriftelijk worden gevoerd.
• De juridische dienst van het UWV-WERKbedrijf kan de toestemming om op te mogen zeggen slechts verlenen of onthouden. Er kan geen vergoeding worden toegekend.
• Zodra er toestemming is verleend, dient er met inachtneming van de opzegtermijn opgezegd te worden (vanwege de duur van de procedure mag er een maand van de opzegtermijn worden afgetrokken, zolang er maar minstens één maand overblijft.
• De wettelijke opzegverboden (bijvoorbeeld; ziekte, zwangerschap) zijn van toepassing.

Voor meer informatie zie www.werk.nl 


Procedure via de kantonrechter

• Regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:685 BW) is van toepassing;
• De procedure wordt gestart door het indienen van een verzoekschrift waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt verzocht.
• De verwerende partij wordt in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen;
• Behalve als er sprake is van een zogeheten proforma-ontbindingsprocedure (als partijen onderling overeenstemming hebben bereikt) zal er altijd een zitting plaatsvinden. In die zitting kunnen partijen hun standpunten nader uiteenzetten/toelichten. Ook kunnen er voorafgaand aan de zitting nog stukken worden ingebracht.
• De rechter moet uiteraard in zijn beschikking (zo heet het “vonnis” in een verzoekschriftprocedure) aangeven of hij de arbeidsovereenkomst ontbindt of niet. Als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, dan moet hij tevens beslissen of er redenen zijn om een vergoeding toe te kennen. Dit doet hij aan de hand van de kantonrechtersformule. De rechter kan een vergoeding ook achterwege laten, maar dan is er eigenlijk sprake van een ontslag op staande voet situatie (ontbinding wegens een dringende reden).
• Als er niet uitdrukkelijk afstand is gedaan van het recht op intrekking, kan na een beschikking de verzoekende partij binnen een door de rechter bepaalde periode zijn/haar verzoek nog intrekken.
• In beginsel is er geen hoger beroep mogelijk tegen de beslissing van de rechter.
• De rechter moet weten of er sprake is van een opzegverbod, maar kan ook een arbeidsovereenkomst ontbinden indien dat het geval is. Ziekte of bijvoorbeeld zwangerschap “blokkeert” de ontbinding van de arbeidsovereenkomst dus niet per definitie.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet